100% Goed Doel

BROCHURE ZONNESCHLAGER

Doelstelling:

Strijtem gaat voor inclusie.

Ten zuidwesten van Brussel ligt Strijtem een zacht glooiend landschap dat Pajottenland heet. Waar dit gebied langzaam overgaat in de vlakke Oostvlaamse kouters, ligt Roosdaal. Als men Roosdaal binnenrijdt wordt men meteen ondergedompeld in dat heel aparte Pajotse gevoel. Roosdaal is een landelijke gemeente die meegroeit op het ritme van de hedendaagse tijd, terwijl de vier dorpen (Pamel, Onze-Lieve-Vrouw Lombeek, Strijtem, Borchtlombeek) toch hun specifieke eigenheid behouden hebben.

De Strijtemse door waardengedreven buren van Zonnelied vzw hechten belang aan maatschappelijk engagement, vanuit deze visie willen wij door de organisatie van een Schlagerfestival steun bieden aan mensen met een beperking uit het Pajottenland.

Ontbaatzuchtig iets terugdoen voor de maatschappij is onze strategische doelstelling. Niet omdat het moet, maar wel omdat het juist voelt. Als buurtbewoners vinden we het belangrijk om zelf meer betrokken te zijn bij de inclusie van mensen met een beperking uit onze streek. Op een actieve, participerende en muzikale manier willen we buurtbewoners en mensen met een beperking samenbrengen. We willen meer doen dan gewoon geld schenken! Als buren, als individu, vanuit deze inclusiegedachte meer leren en ervaren hoe het is om te leven in een voorziening, leven met een beperking is ons doel. Maar we hopen ook nadien op een blijvend positief contact tussen de cliënten van Zonnelied vzw en de buurt.

Via dit muziekfestival hopen we dan ook erin te slagen alle buurtbewoners en de Roosdaalse gemeenschap vertrouwd en warm te maken voor meer maatschappelijke engagement. We trachten een ruime groep van inwoners en lokale verenigingen te betrekken bij dit gebeuren door inschakeling als vrijwilliger aan bijvoorbeeld toog, kassa of zelfs begeleiding van Zonnelied bewoners de avond zelf.

Daarom wensen de Strijtemse buren op recurrente basis (jaarlijks) een ZonneSchlager feest op te zetten.

Als voornaamste doelstelling van de ZonneSchlager is:

  • Een financiële ondersteuning van vzw Zonnelied (gelegen in Borchtlombeek)
  • Een rechtstreekse samenwerkingsband tussen de bewoners van Roosdaal en de bewoners van Zonnelied vzw (volwassenen met een beperking).

Wie is Zonnelied vzw?

De visie van Zonnelied vzw:
Zonnelied gaat voor een geëigende plaats in de samenleving voor personen met een beperking. Om dit proces te ondersteunen, zorgt Zonnelied zoveel als mogelijk en wenselijk voor decentralisatie, differentiatie en integratie van haar dienstverlening.

De missie en visie van Zonnelied berusten op drie kernwaarden:

  • Vertrouwen in mensen: vanuit een houding van basisvertrouwen geven we kansen aan cliënten, medewerkers en netwerken. We werken samen in een proces van proberen, evalueren en bijsturen.
  • Open en gastvrij: We ontvangen cliënten en hun ondersteunende netwerken onbevooroordeeld. Met een open blik werken we actief aan samenwerkingen om te evolueren naar een gastvrije samenleving.
  • Aandacht voor kwaliteit van bestaan: Zonnelied inspireert en ondersteunt personen die zorg geven en/of ontvangen om elkaar aan te sporen, te beïnvloeden en kansen te geven zodat ze als mensen rijker worden in hun (be)leven. We onderwerpen beslissingen zoveel mogelijk aan een duurzaamheidstoets.

Inclusiegedachte?

Inclusie kende een lange aanloop en heeft nog een lange weg te gaan. Momenteel staat onze maatschappij op het punt mensen met een beperking een plek te geven in de maatschappij: ze te beschouwen als volwaardige burgers zonder wie de samenleving niet volledig is. Inclusie gaat een stap verder dan het vroegere ‘integratie’. De gedachtegang die we linken aan integratie gaat er vanuit dat personen met een handicap zich moeten aanpassen aan onze maatschappij. Onze organisatie heeft de kaart van inclusie getrokken. Inclusie betekent letterlijk ‘ingesloten worden’, wij willen vanuit Zonnelied vzw de boodschap geven dat het vanzelfsprekend is dat personen met een beperking er gewoon bij horen op alle mogelijke gebieden (onderwijs, werken, wonen, vrije tijd, …) als volwaardig burger. Wij bieden zo inclusief mogelijk opvang aan in het Pajottenland en Brussel. Daarom werken we binnen onze organisatie decentraal en maken we kleinschalige entiteiten waar mensen wonen, naar dagondersteuning kunnen komen of individueel begeleid worden bij lokale KMO’s.

Zonnelied vzw zet reeds sterk in op inclusie. Op dit moment worden hun cliënten reeds ingeschakeld in de buurt van de organisatie zelf: ondersteuning bij opruim van zwerfvuil, glas ophalen…

Eén van Zonnelied’s projecten: Eizeringen wonen

Zonnelied vzw plant in het voorjaar 2020 de start van een zorgcampus in Eizeringen. Hier zullen 38 van onze cliënten begeleid wonen en de juiste zorg krijgen.

Zonnelied vzw zet met de bouw van deze nieuwe zorgcampus in op wonen in een aangename, gezellige omgeving, rustig maar toch levendig en dit in een groene buurt kortom een ‘buitengewone buurt.

Waar ze als organisatie vroeger mikte op kleinere leefgroepen op onze centrale campus te Roosdaal zet Zonnelied vzw zich nu in op wonen op zorgspecifieke campussen. Het toekomstige gebouw ziet er strak uit met heel veel nodige zorgtechnologie. Men is er zich binnen Zonnelied vzw sterk van bewust dat cliënten niet alleen willen wonen maar ook een antwoord willen op hun specifieke zorgvraag, woonsituatie. Het gebouw gaat volledig op in de omgeving, desondanks de moderne uitstraling respecteren ze het landelijke karakter van Eizeringen, het Pajottenland. Rondom de nieuwbouw komen dan ook heel wat grote bomen en planten samen met een aangepaste zorgtuin voor onze doelgroep.”